De top 10 van CDA Leerdam - De stand van zaken

Leerdam

28-08-2017 Een update van CDA Leerdam over wat er is gerealiseerd ten opzichte van het verkiezingsprogramma 2014. Per item wordt een korte stand van zaken weergegeven.

Onderwijs.
Kinderen zijn de toekomst en daarom staat het CDA voor goed onderwijs in onze gemeenten met aantrekkelijke en uitnodigende schoolgebouwen. In Schoonrewoerd realiseren we ook zo'n school en samen met de werkgroep van ouders, nemen we een verantwoord besluit over een nieuwe gymzaal.

Stand van zaken juli 2017:
De nieuwe Noachschool voor de basisschool en SKCN in Schoonrewoerd is in gebruik genomen en samen met de Dorpsraad Schoonrewoerd onderzoeken we wat er gaat gebeuren met het gebouw van De Regenboog, waar De Noachschool in zat gedurende de nieuwbouw. Per augustus 2017 start de O2A5 basisschool De Wilgenhoek in het schoolgebouw aan de Tiendweg 11a (bij parkeerplaats Voorwaartsveld). Samen met het Integraal Kind Centrum Het Kristal vormen zij een nieuwe school binnen O2A5. In het najaar van 2017 zal de gemeente een besluit nemen over de toekomst van het voormalige schoolgebouw van De Wilgenhoek aan de Gerbrandylaan.In juli 2017 heeft de gemeenteraad besloten in principe akkoord te gaan met de bouw van een Brede School op het terrein van Leerdam Sport '55. SKCN en de basisscholen Klim Op (Logos) en Wilgenhoek/Kristal gaan naar dit nieuwe gebouw. In het najaar van 2017 zal de gemeenteraad een besluit nemen over de benodigde financiën (4,6 mio, waarvan 2,3 mio al eerder veilig gesteld was). De Islamitische basisschool El Boukhari zal aansluitend haar schoolgebouw aan de Populierstraat verruilen voor het gebouw aan de Tiendweg 11A. In Leerdam Noord is de gemeente in gesprek met de basisscholen Floor Radewijnszschool (SKOR), Wilhelminaschool (Logos), Sterrenkijker (O2A5) en SKCN naar de ontwikkeling van Campus Noord (het Eiland waar genoemde scholen gehuisvest zijn). In het Integraal Huisvesting Plan Onderwijs heeft de gemeenteraad al groen licht gegeven om deze ontwikkeling ter hand te nemen. In het samenwerkingsverband van Alblasserwaard/Vijfheerenlanden hebben het onderwijs en de gemeenten zich verenigd in de werkgroep Transitieatlas Primair Onderwijs. Doel is om, ondanks de krimp in deze regio, onderwijsvoorzieningen te waarborgen in de diverse gemeenschappen. Dat vraagt om samenwerking tussen het Openbaar en Christelijk (RK, Prot. Chr. en Reformatorisch) Onderwijs. Ondanks inhoudelijke verschillen is het gelukt om deze samenwerking tot stand te brengen en daarmee scholen te behouden voor de toekomst. Dat geldt zeker ook in de diverse gemeenschappen die behoren tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.

Maatschappelijke Stages.
Alhoewel het kabinet het nodig vindt maatschappelijke stages af te schaffen, wil het CDA deze in Leerdam graag behouden. We maken hiervoor afspraken met het Heerenlanden College. Zo ontdekken jongeren hoe leuk het is om iets te doen voor anderen, de buurt, de verenigingen, sport, enz. Goud voor de toekomst van Leerdam.

Stand van zaken juli 2017:
Alhoewel "Den Haag" de financiering van maatschappelijke stages in het VO heeft afgebouwd, continueert het Heerenlanden College dit nog steeds. Een ontwikkeling die wij van harte toejuichen.

Economie en Ondernemen.
Geef ondernemers en agrariërs de ruimte! Het credo van de gemeente bij plannen moet zijn: "we gaan ervan uit dat het kan en lukt het niet, dan zoeken we een goed alternatief; wij helpen u verder". Dit geldt zeker ook voor startende ondernemers. Een Taskforce Bedrijvigheid met ondernemers en de gemeente gaat aan de slag voor een gezond economisch klimaat in Leerdam. Toerisme is en blijft een belangrijke motor voor de Leerdamse economie.

Stand van zaken juli 2017:
Alhoewel er nog steeds winkelleegstand is in de binnenstad, gaat het opmerkelijk beter met de economische bedrijvigheid. Bestaande leegstand, zoals de boekhandel, wordt zeker ook negatief beïnvloed door de digitale aankopen van veel mensen. Met de Leerdamse bedrijven op het bedrijventerrein gaat het in het algemeen goed. Opmerkelijk is dat inmiddels de VSI in aantal werknemers, het grootste bedrijf van Leerdam is. En de groei van dat bedrijf is zeker nog niet ten einde. Als Leerdam zijn we blij dat de hoofddirectie van de multinational Owens Illinois, de Glasfabriek, besloten heeft haar activiteiten in Nederland te continueren met o.a. de plant Leerdam. Dat gebeurt tevens in Maastricht en helaas is besloten de plant Schiedam te sluiten. Na intensieve gesprekken met de Provincie Zuid Holland en ook met de overige gemeenten in Zuid Holland Zuid, heeft Leerdam de mogelijkheid om haar bedrijventerrein met 5 ha. uit te breiden. In het najaar van 2017 wordt bij de Leerdamse bedrijven de wensen m.b.t. toekomstige uitbreiding geïnventariseerd, waarbij we nu al weten dat de VSI uitbreidingsplannen heeft.

Kinderboerderij.
In de komende raadsperiode realiseren we een kinderboerderij. Bij voorkeur langs of nabij de nieuw aan te leggen Glasroute. Allereerst is het leuk voor kinderen, maar het is ook een sociaal-maatschappelijke voorziening, waar ouderen kunnen klussen, waar jongeren met een beperking een werkplek vinden en scholen onderwijsprojecten kunnen realiseren.

Stand van zaken juli 2017:
Inmiddels heeft de gemeenteraad besloten om € 50.000,00 beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van een kinderboerderij in het net geopende Molenpark. In een motie, op initiatief van het CDA, wordt gesproken over een Kindspeelplaats, waarmee naast een kinderboerderij ook een speeltuin en educatief centrum bedoeld wordt. Voor deze ontwikkeling zullen we in overleg moeten met LACO, omdat een deel van de beoogde grond op hun terrein ligt. Start ontwikkeling in het najaar van 2017 en realisatie in 2018.

Sport.
Sport is maatschappelijk goud, dat in onze gemeente verzilverd moet worden. Dat kan met goed bewegingsonderwijs op de scholen en met sportverenigingen die schouder aan schouder staan met de gemeente. Combinatiefunctionarissen kunnen daar een belangrijke rol in spelen. Het Sportcafe moet een professioneel sportplatform worden. Elk kind in onze gemeente moet kunnen sporten, ondanks soms financiële problemen thuis. Stichting Leergeld speelt daarin een belangrijke rol.

Stand van zaken juli 2017:
Nadat gebleken was dat realisatie van één sportpark voor hockey, korfbal en de beide voetbalverenigingen niet haalbaar was, heeft de gemeenteraad in juli '17 besloten om aan de Bruininxdeelsekade een sportpark, Glaspark, te ontwikkelen voor de buitensportverenigingen HCL (hockey), korfbalvereniging Ter Leede en voetbalvereniging LRC. Met de voorbereidende werkzaamheden, waaronder de aanbesteding, is inmiddels gestart. Tevens heeft de gemeenteraad besloten in te stemmen met de ontwikkeling van een nieuw sportpark voor Leerdam Sport.
Zowel bij LRC als bij Leerdam Sport komen de gronden in eigendom van de gemeente (nu eigendom clubs). Dat geeft de mogelijkheid om bij Leerdam Sport niet noodzakelijke gronden voor het sportcomplex te gebruiken voor de ontwikkeling van een park en een Brede School (zie Onderwijs). Met alle binnensportverenigingen zijn er gesprekken geweest. Steeds terug kerend thema daarbij was de slechte staat en onvoldoende onderhoud van de 2 sportzalen in Leerdam Noord en West en in het Sportcentrum Berenschot. Daarover zijn aansluitend gesprekken gevoerd met LACO en dat heeft inmiddels geresulteerd in een plan van aanpak voor verbetering van de 3 sportaccommodaties. M.b.t. de sportzaal in Leerdam West heeft de gemeenteraad, bij de behandeling van de realisatie van de 2 sportparken, een motie ingediend waarin het college wordt opgedragen om te onderzoeken of nieuwbouw van een sportzaal in West, gesitueerd bij de nieuw te bouwen Brede School, tot de mogelijkheden behoort. Inmiddels zijn ook daarover gesprekken gevoerd met LACO. In het najaar '17 zal hierover duidelijkheid moeten komen.

Zorg.
Over vier jaar worden we afgerekend op de kwaliteit van de Zorg. Samen met de WMO moeten we persoonlijke relaties tussen organisaties, verzorgers en cliënten realiseren en een goed overleg met de maatschappelijke organisaties en de patientenverenigingen. Aandacht voor de zwakkeren en met name de ouderen is van groot belang. Vereenzaming is bijv. een groot risico. Voorzieningen willen we samenvoegen in 1 gebouw.

Stand van zaken juli 2017:
Stichting Welzijn is inmiddels de Stichting Samen Doen geworden. Wat betreft Zorg ontwikkelt de decentralisatie WMO zich op een positieve wijze binnen onze gemeente. We zijn door het Ministerie uitgeroepen tot een Gouden Sociale Gemeente, waar we enorm trots op zijn.
M.b.t. de decentralisatie Jeugdzorg staan we bijzonder kritisch tegenover de Organisatie van Jeugdzorg in Zuid Holland Zuid. Zowel op het gebied van de aanpak/werkwijze als op Financiën zijn we ontevreden. Bij de harmonisatie van beleid bij de herindeling van Vianen, Zederik en Leerdam zal dit bijzondere aandacht krijgen. T.b.v. de decentralisatie Participatiewet, Werk & Inkomen, is de fusie van RSD en SW Avelingen tot Avres, goed geslaagd. Op regionale wijze pakken we de participatie van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt zo goed mogelijk op en meer en meer verleggen we deze activiteiten naar het lokale niveau. In Leerdam gebeurt dat met name door de Stichting Samen Doen, waar ook iemand vanuit Avres gedetacheerd is. Voorbeelden zijn: de Timmerwerkplaats, Life Goals, Matchmaker. Ook de Kringloopwinkel in Leerdam is volop bezig om vrijwilligers werkervaring te bieden, zodat een terugkeer naar een betaalde baan weer mogelijk wordt. Wat betreft de toekomst na de vorming van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden, stellen we alles in het werk om Avres en WIL (Werk & Inkomen Lekstroom, waarbij Vianen is aangesloten) tot een samenwerkingsverband te laten komen. Uittreding uit één van beide Gemeenschappelijke Regelingen kan daarmee voorkomen worden. Hetzelfde geldt voor de aansluiting bij de Arbeidsmarktregio. Leerdam en Zederik zijn nu aangesloten bij d Arbeidsmarktregio Avelingen/Vijfheerenlanden en Vianen bij de Arbeidsmarktregio Utrecht Midden. Vooralsnog blijft de gemeente Vijfheerenlanden lid van deze twee Arbeidsmarktregio's en maximaal twee jaar na de herindeling zal een definitieve keuze gemaakt moeten worden. Met betrekking tot het thema Armoede, is er in 2017, geïnitieerd door de gemeente, met diverse organisaties, scholen en kerken een Armoedepact tot stand gekomen. Doel is om de betrokken organisaties samen op te laten trekken en om training gezamenlijk te organiseren. De gemeente vervult daarbij met name de rol van initiator en facilitator. Uitdaging is om dit en volgende jaren het Armoedepact verder een gezicht te geven.

Koopzondag.
De koopzondag is voor ons niet vanzelfsprekend. Sterker nog, we hopen dat de Leerdamse middenstand terughoudend blijft, zoals tot op heden gebeurt. Een dag in de week rust is goed voor ieder mens; ook voor mensen die werken in de middenstand en zeker MKB'ers voor wie de koopzondag de 7de werkdag van de week wordt.

Stand van zaken juli 2017:
Inmiddels heeft de Leerdamse Ondernemers Vereniging (LOV) besloten om op circa 5 van de (nu) 8 koopzondagen ook daadwerkelijk de winkels te openen. Uiteraard nemen de winkeliers individueel een besluit of ze dat ook willen.
Bij de harmonisatie van beleid bij de komst van Vijfheerenlanden zal dit onderwerp besproken worden.

Samenwerking met andere Gemeenten.
Om de inwoners in onze gemeente de kwaliteit te geven die nodig is, zeker ook met de nieuwe taken die op ons afkomen, zullen we moeten samenwerken. We hebben de voorkeur om die samenwerking aan te gaan met Zederik, Vianen en zo mogelijk Lingewaal. Kortom: de gemeente Vijfheerenlanden. Daaraan koppelen we de wens om Wijk- en Dorpsraden meer slagkracht te geven, waar ook een budget bij hoort.

Stand van zaken juli 2017:
Het besluit tot herindeling ligt inmiddels al geruime tijd bij minister Plasterk en wacht op behandeling in de Tweede Kamer. Het onderwerp is door het Kabinet niet controversieel verklaard, waardoor het mogelijk is dat het demissionaire Kabinet het voorstel indient bij de TK, waarna het ook nog de Eerste Kamer moet passeren. Struikelpunt is nog steeds de aansluiting van de nieuwe gemeente bij òf de Provincie Utrecht, òf de provincie Zuid Holland. De minister heeft hierover een advies gevraagd. Dit advies is inmiddels geformuleerd door de heer Geert Jansen en zal in de maand juli 2017 aangeleverd worden bij de minister. Behandeling daarna is in handen van minister Plasterk.

Veiligheid.
Om Leerdam nog veiliger te maken is een optimale inzet van BOA's (buitengewone opsporingsambtenaren) nodig, een streng gecontroleerd alcohol- en drugsbeleid, het bestrijden van vandalisme, uitbreiding van cameratoezicht en meer politieblauw op straat. Verkeersveiligheid kan gestimuleerd worden samen met de Wijk- en Dorpsraden en via "verbeterdebuurt.nl".

Stand van zaken juli 2017:
Deze aandacht blijft uiteraard bestaan. De laatste 2 jaar waren we gestegen op de ladder van Veilige Gemeenten, maar een aantal winkelovervallen zorgen ervoor dat we het afgelopen jaar op die ladder weer wat plaatsen zakten. Gelukkig zijn de overvallers opgepakt. Samen met de LOV wordt een plan uitgewerkt tot permanente camerabewaking in de binnenstad. In het najaar van 2017 zal dit, na behandeling in de gemeenteraad, gerealiseerd worden. Permanente aandacht voor veiligheid op het Bedrijventerrein levert op dat het aantal criminaliteitsmeldingen tot een minimum gezakt is.

CDA, Midden tussen de Mensen.
Tot slot benadrukken we dat onze samenleving niet gemaakt wordt tijdens raadsvergaderingen in het Hofje of achter de bureaus van het gemeentehuis. Samen in Leerdam, niemand uitgezonderd, maken we onze gemeente. Als CDA bouwen we daar graag tijdens de komende raadsperiode weer aan mee. CDA Leerdam, Midden tussen de Mensen, samen met U.

Stand van zaken juli 2017:
Hierbij kan gemeld worden dat we druk bezig zijn tot realisatie van een notitie Integratie in Leerdam" in 2017. Hiervoor hebben we gesprekken met een klankbordgroep bestaande uit een groep Leerdammers met een multiculturele en - nationale achtergrond.

Agenda

X @CDA_VHL

Word lid