Verkiezingsprogramma CDA Vijfheerenlanden

De gemeente Vijfheerenlanden is volgens ons: een gemeente met hart voor de zaak, waar mensen omzien naar elkaar, waar iedereen meetelt en meedoet, waar we samen leven in vitale, leefbare dorpen en steden, waar het goed wonen en werken is, waar het verkeer veilig haar weg vindt, waar veel groen is, waar iedereen meedenkt en wordt gehoord en waar mensen, bedrijven en bestuur klaar zijn voor de toekomst!

Kernpunten uit het verkiezingsprogramma CDA Vijfheerenlanden 2018 zijn:

 • Leefbare kernen. Dit gaan we bereiken door het in stand houden van de basisvoorzieningen, voldoende woningbouw en groen.
 • Zorg voor elkaar. We zorgen dat er niemand tussen wal en schip valt en leggen de nadruk op preventie.
 • Veiligheid. Veilige fietsroutes voor alle schoolgaande jeugd, verkeersveiligheid in de kernen. Tevens goede en zichtbare politie.
 • Rentmeesterschap. Wij kiezen voor duurzame oplossingen, geven als overheid het goede voorbeeld en ondersteunen onze agrariërs bij het onderhouden van het landschap.
 • Streven naar behoud van de eigen identiteit van elke kern en wijk. Dit gaan we bereiken door voorzieningen op maat en behoud van aanbod van sport en cultuur, in blijvend overleg met inwoners.
Download het volledige verkiezingsprogramma CDA 2018 Leefbaar & Vitaal Vijfheerenlanden

Verkiezingsprogramma CDA Vianen

Het thema van CDA Vianen voor de komende verkiezingen is “Samen Vooruit”. De kernpunten uit het programma voor 2014-2018 voor CDA Vianen zijn:

 • Een boom voor een boom: Vianen, Hagestein, Zijderveld en Everdingen moeten groen blijven.
 • Wij gaan ons inzetten voor lagere gemeentelijke belastingen en heffingen.
 • De gemeente is er voor de inwoners en bedrijven en niet andersom: meer mogelijkheden en minder regels.
 • Geweld mag nooit normaal worden, niet op straat, niet op het sportveld en niet in de huiselijke sfeer.
 • Waardevolle initiatieven uit de samenleving bij de opstart ondersteunen en subsidiëren.
 • Vrijwilligers en mantelzorgers worden steeds belangrijker in onze samenleving en moeten gefaciliteerd worden.
 • Woningbouw voor starters en senioren. In Vianen, maar ook in de dorpen.
 • Iedereen moet meedoen: de gemeente is alleen vangnet voor degenen die het tijdelijk echt niet op eigen kracht kunnen.
Download het volledige verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma CDA Leerdam

"Midden tussen de Mensen" is de titel van het verkiezingsprogramma van CDA Leerdam. Wegen, nieuwbouw, economie, begroting, crisis, extra taken voor de gemeente, samenwerking, bezuinigingen zijn allemaal belangrijke onderwerpen voor onze gemeente. Maar de basis van een gemeenschap, van een dorp, van een stad, wordt gevormd door mensen, mensen zoals u. Mensen met een hoofdletter, omdat ieder Mens belangrijk is en mee mag doen. En daar wil CDA Leerdam zijn, Midden tussen de Mensen. Mensen die met elkaar een maatschappij vormen waarin we graag willen leven, welke achtergrond je ook hebt en waar je ook woont, in Oosterwijk, Kedichem, Schoonrewoerd of Leerdam.

Download het volledige verkiezingsprogramma


Verkiezingsprogramma CDA Zederik

Kernpunten verkiezingsprogramma CDA Zederik 2014

Elke kern leefbaar en vitaal met behoud van voorzieningen

Het CDA onderstreept het belang van vitale dorpskernen in Zederik met een kwalitatief aantrekkelijke woonomgeving waar het goed leven, wonen, werken en recreëren is. Waar de inwoners zich vrij en veilig voelen. In alle kernen worden voldoende en passende voorzieningen in stand gehouden.

Niemand valt tussen wal en schip

Jeugdzorg, thuiszorg, het komt allemaal onder verantwoording van de gemeente. Met een forse bezuiniging. Meer dan voorheen wordt overlegd wat zelf gedaan kan worden. Het CDA staat garant dat niemand verstoken zal zijn van de noodzakelijke hulp.

Een samenwerkend zelfstandig Zederik

Vanuit het belang van de inwoners hecht het CDA aan een zelfstandige gemeente Zederik. We willen wel volop profiteren van en meewerken aan een verdere samenwerking in de regio.

Download het volledige verkiezingsprogramma