Nieuws van het overgangsbestuur CDA Vijfheerenlanden

Vijfheerenlanden

29-12-2017 Een korte update vanuit het overgangsbestuur over de ‘stand van zaken’ in het proces naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Daartoe zijn in de afgelopen maanden al de nodige stappen in gezet.

Geachte CDA-leden van de afdelingen Leerdam, Vianen en Zederik,

In de zomer van 2016 hebben de afdelingsbesturen van het CDA in Leerdam, Vianen en Zederik een overgangsbestuur gevormd ter voorbereiding op de samenvoeging van deze drie afdelingen per 1 januari 2019. Dit overgangsbestuur bestaat uit drie vertegenwoordigers per afdeling en een onafhankelijke voorzitter.

Zoals u ongetwijfeld weet hebben de drie gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik besloten over te gaan tot herindeling en gezamenlijk per 1 januari 2019 de gemeente Vijfheerenlanden te gaan vormen. Het wetsvoorstel hiertoe ligt op dit moment bij de Tweede Kamer en besluitvorming zal voor de zomer van 2018 plaatsvinden.

Dat betekent ook dat er in onze drie gemeenten niet, zoals in de meeste gemeenten in ons land, op 21 maart 2018 maar pas op 21 november 2018 gemeenteraadsverkiezingen zullen zijn. De 31 leden van de gemeenteraad van onze nieuwe gemeente Vijfheerenlanden zullen dan gekozen worden.

 

De belangrijkste taak van het overgangsbestuur is het voorbereiden van deze gemeenteraadsverkiezingen op 21 november 2018.

 

Daartoe zijn in de afgelopen maanden al de nodige stappen in gezet:

 

  • Door een commissie uit het overgangsbestuur is, in nauwe samenspraak met de drie fracties, de wethouders en de drie afdelingsbesturen en door goed het oor te luisteren te leggen bij tal van evenementen in onze drie gemeenten, een concept verkiezingsprogramma opgesteld. Op 19 december j.l. heeft het overgangsbestuur dit concept-verkiezingsprogramma vastgesteld. Rond 1 februari 2018 ontvangen alle leden dit concept-programma. Vervolgens zal in een gezamenlijke algemene ledenvergadering begin april 2018 het verkiezingsprogramma worden vastgesteld. Voor deze ledenvergadering ontvangt u te zijner tijd uiteraard een uitnodiging.

 

  • Het overgangsbestuur heeft, met instemming van de drie afdelingsbesturen, een vertrouwenscommissie benoemd die de kandidatenlijst gaat opstellen voor de verkiezingen van 21 november 2018. Deze vertrouwenscommissie bestaat uit drie vertegenwoordigers van de huidige drie afdelingen: Rienk van Splunder (Leerdam), Henk Klein Kranenburg (Vianen) en Geert Meppelink (Zederik). De commissie heeft een onafhankelijke voorzitter in de persoon van oud-lid Eerste Kamer mevrouw Jannie van den Hul-Omta uit de gemeente Geldermalsen. In september 2017 hebben alle leden van de drie afdelingen een oproep ontvangen om kandidaten voor te dragen voor de groslijst. Deze lijst is nu compleet en bevat ruim 50 namen. Na bewilliging van de personen op de groslijst gaat in de komende maanden de vertrouwenscommissie aan het werk om tot een concept-kandidatenlijst te komen. Begin juni 2018 zal er in een gezamenlijke algemene ledenvergadering besluitvorming plaatsvinden over de kandidatenlijst. Ook voor die ledenvergadering ontvangt u te zijner tijd uiteraard een uitnodiging.

 

  • Naast een verkiezingsprogramma en een kandidatenlijst moet er ook campagne worden gevoerd. Deels gebeurt dat doorlopend en is het CDA in onze aanstaande gemeente al te vinden bij tal van evenementen waarbij de CDA-ers van onze drie afdelingen nu al gezamenlijk optrekken. Maar tussen de zomer van 2018 en de verkiezingen in november zal er nog extra intensief campagne gevoerd gaan worden. Gelukkig is dan de kandidatenlijst bekend en het programma vastgesteld zodat de focus geheel komt te liggen op de nieuwe gemeente en de CDA-ers die daar vorm en inhoud aan willen geven.

 

CDA Vijfheerenlanden heeft inmiddels een eigen internetsite: www.cdavijfheerenlanden.nl  en een goed bezochte facebook pagina https://www.facebook.com/cdavijfheerenlanden/ . Op de website vindt u ook  de samenstelling en de contactgegevens van het bestuur en de individuele bestuursleden.  Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden of door invulling van het contactformulier (https://www.cdavijfheerenlanden.nl/contact/). U kunt  natuurlijk ook contact opnemen met de secretaris van uw huidige CDA afdelingsbestuur.

 

Namens alle leden van het Overgangsbestuur van het CDA-Vijfheerenlanden wens ik u een gezegend nieuw jaar toe.

 

Frank Koen,

voorzitter

Agenda

X @CDA_VHL

Word lid